Regulamin serwisu Firmy-uslugi24.pl

DEFINICJE

Serwis Firmy-uslugi24.pl – internetowy katalog firm i usług umożliwiający wyszukiwanie i lokalizowanie firm według nazwy, branży lub lokalizacji którego właścicielem jest GRUPA BARTEX z siedzibą w Dąbrowie Chełmińskiej przy ul. Dr Rydygiera 1 lok 3 NIP 554-237-50-58 , która prowadzi działalność gospodarczą pod numerem 1199.

Firma – osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, a także osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą wpisana do ewidencji działalności gospodarczej.

Użytkownik – każda osoba, nie będąca Firmą, która w jakikolwiek sposób korzysta z serwisu.

Wizytówka firmy/wpis  – czasowo udostępnione Parterowi / Użytkownikowi miejsce na stronie internetowej stanowiący zbiór podstawowych informacji o firmie.  Występują 2 rodzaje wpisu:

» Opcja darmowa - wpis zwykły
W wariancie darmowym prezentujemy zwykłą wizytówkę firmy tzn. zwykły wpis w którym widnieją takie dane jak: nazwa firmy, adres, dane kontaktowe, logo, zdjęcia oraz opis wykonywanych usług.

» Opcja płatna - wpis wyróżniony
Prócz pól dostępnych dla wpisu zwykłego wyświetlane są:
- adres strony internetowej (link dofollow),
- słowa kluczowe,
- mapka Google,
- wpis może przynależeć do maksymalnie 5 działów (zamiast do jednego w wersji darmowej).
Wpisy wyróżnione wyświetlane są w pierwszej kolejności w wynikach szukania.
Koszt wpisu wyróżnionego każdorazowo określa cennik. Płatność obsługiwana jest przez PayU i każdorazowo jest fakturowana.

I. ZASADY OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z portalu Firmy-uslugi24.pl
  Korzystanie przez Użytkowników z portalu jest bezpłatne.
 2. Wszelkie przekazane przez firmę do publikacji materiały stanowią jej własność i podlegają ochronie prawnej. Zabrania się ich udostępniania osobom trzecim, kopiowania, powielania oraz wykorzystywania w celach innych niż informacyjne i na własny użytek bez uprzedniej zgody Firmy.
 3. Użytkownik w każdej chwili może zmienić dane za pomocą odpowiednich formularzy.

 II. OGRANICZENIA i ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Serwis Firmy-uslugi24.pl nie ponosi odpowiedzialności za cenę, rodzaj, jakość, bezpieczeństwo oraz wartość usług lub towaru oferowanego przez Firmę w konsekwencji skorzystania z jej oferty. Sytuacja, o której mowa w pkt 1 dotyczy także odmowy dostarczenia Użytkownikowi towaru przez Firmę oraz odmowy wykonania usług.
 2. Serwis Firmy-uslugi24.pl w żaden sposób nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych pomiędzy Użytkownikami i Firmami. Wszelkie zaistniałe nieporozumienia powinny być rozwiązywane pomiędzy zainteresowanymi stronami bez angażowania serwisu Firmy-uslugi24.pl w jakiekolwiek czynności prawne związane ze sporami.
 3. Firmy-uslugi24.pl nie bierze żadnej odpowiedzialności za brak dostępu do portalu wywołany awariami, przerwami technicznymi, przerwami w świadczeniu usług dostawców internetowych, utratą danych lub wskutek działań siły wyższej.
 4. Serwis Firmy-uslugi24.pl nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe funkcjonowanie kont pocztowych Użytkowników. Użytkownicy zobowiązani są do posługiwania się prawidłowym i aktualnym adresem e-mail w trakcie korespondencji z serwisem Firmy-uslugi24.pl
 5. Zabrania się jakichkolwiek działań potencjalnie lub faktycznie utrudniających lub uniemożliwiających prawidłowe działanie portalu. Zdanie poprzedzające stosuje się odpowiednio w przypadkach działania faktycznie lub potencjalnie na szkodę serwisu Firmy-uslugi24.pl w szczególności negatywnego wpływu na wizerunek serwisu lub jego właściciela GRUPĘ BARTEX . W przypadku takiego postępowania po stronie Użytkownika, serwis zastrzega sobie prawo do podjęcia odpowiednich kroków zmierzających do naprawienia zaistniałej szkody.
 6. Za naruszenie niniejszego Regulaminu uważa się również działania lub zaniechania zmierzające do jego obejścia.

 III. POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Polityka prywatności zawarta została na odrębnej stronie.

 IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W przypadku  ewentualnych  sporów  pomiędzy  Użytkownikami  a  serwisem  Firmy-uslugi24.pl zastosowanie mają przepisy prawa. Wszelkie powództwa wytaczane powinny być przed właściwy miejscowo i rzeczowo sąd.
 2. Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje go w całości.
  Wyszukiwarka firm
Fraza z opisu:
Województwo:
Powiat:
Miejscowość:
lub wpisz nazwę miejscowości:
Nr wpisu:
Sortuj według:
© Internetowy Katalog Firm i Usług by Grupa Bartex
Webmaster ITB Vega, Cennik, Regulamin, Pliki cookie, Polityka prywatności, Kontakt